پروژه ها

پروژه های اجرا شده

پروژه توسعه صنایع خودرو

صندلی مدل n-890 با دسته و کف چوبی : ۱۰۰ عدد

صندلی مدل VIP پشت سری دار : ۱۱ عدد

پروژه ها-توسعه صنایع خودرو
پروژه ها-توسعه صنایع خودرو
پروژه ها-توسعه صنایع خودرو
پروژه ها-توسعه صنایع خودرو

پروژه فرمانداری چگینی (الیگودرز لرستان)

 

صندلی مدل n-890 با دسته و کف و پشت چوبی : ۱۲۱ عدد

صندلی مدل VIP دسته و کف و پشت ام دی اف : ۱۳ عدد

پروژه ها-فرمانداری چگینی
پروژه ها-فرمانداری چگینی
پروژه ها-فرمانداری چگینی
پروژه ها-فرمانداری چگینی

پروژه دانشکده پزشکی تبریز

 

صندلی مدل n-860 با دسته تحریر و کف و پشت ام دی اف : ۱۶۷ عدد