صندلي آمفي تئاتر مدل 820

مبلمان سینمایی مدل N-820