مواردی که زمان خرید صندلی آمفی تئاتر و صندلی همایش باید توجه کرد

مواردی که زمان خرید صندلی آمفی تئاتر و صندلی همایش باید توجه کرد :این روزها سازمانها و ارگانها و همچنین شرکتهای خصوصی بزرگ سعی در داشتن یک سالن همایش مناسب دارند.اما اکثریت این سازمانها و شرکتها دارای بودجه محدودی جهت این قضیه دارند.قسمت عمده بودجه که مد نظر ادامه مقاله