میز تریبون ۱۰۱T
1401-02-26
صندلی همایش و آمفی تئاتر N-820
1401-03-30