1400-10-29

چهارمین کنفرانس بين المللي جوشکاري و آزمايـش‌هاي غيرمخرب و بیسـت و دومین کنفرانس ملي جوش و بازرسي و یازدهمین کنفرانس ملي آزمايش‌هاي غيرمخرب – مبلمان سینمایی نیک نگاران البرز

نیک نگاران البرز تولید کننده صندلی همایش و صندلی آمفی تئاتر و تجهیزات اداری وسینمایی . این مطلب جهت اطلاع رسانی از اخبار همایش جدید میباشد […]
1400-09-13

دوازدهمین کنفرانس بين المللی پژوهش در مديريت، اقتصاد و توسعه – مبلمان سینمایی نیک نگاران البرز

نیک نگاران البرز تولید کننده صندلی همایش و صندلی آمفی تئاتر و تجهیزات اداری وسینمایی . این مطلب جهت اطلاع رسانی از اخبار همایش جدید میباشد […]