1401-04-13

صندلی سمینار سالن سمینار

سمینار کوچک : در سمینار های کوچک معمولا تعداد افراد کمی جمع میشوند و در سمینار شرکت میکنند و در این نوع سمینار ها که در […]