1401-07-24

صندلی ارگونومی مناسب پرستار ، پزشک ، آزمایشگاهی

معرفی چند صندلی مناسب برای شغل های پر مخاطره  مانند : پرستاری ، پزشکی ، آزمایشگاهی کمردرد يکی از شايع ترين و پرهزينه ترين صدمات شغلی […]