1401-04-23

تجیهزات مورد نیاز سالن آمفی تئاتر

تجهیز یک سالن آمفی تئاتر یک کار تخصصی میباشد که باید توسط کارشناسان این حوزه انجام شود چون باید از الگوی خاص جهت طراحی و ساخت […]