1401-02-26

میز تریبون ۱۰۱T

میز تریبون : تریبون یک لفظ فرانسوی است که به معنای سکو و منبر می باشد. این لغت فرانسوی سالیان است که وارد زبان فارسی شده […]